ALGEMENE VOORWAARDEN MASSAGE SCHIJNDEL

VERSIE 2 D.D. 25-08-2018

ARTIKEL 1. DEFINITIES

IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

  • MASSAGEPRAKTIJK MASSAGE SCHIJNDEL;

MASSAGE SCHIJNDEL PAUL VAN DER VELDEN PRAKTIJK VOOR
SPORTMASSAGE, ONTSPANNINGSMASSAGE EN HOTSTONE GEVESTIGD AAN HEIKANTSTRAAT 46  5481BC TE SCHIJNDEL. HIERNA: “MASSAGE SCHIJNDEL”.

  • DIENSTEN: VERZORGEN VAN DIVERSE MASSAGES, IN DE PRAKTIJK ZIJN NIET MEDISCH EN NIET EROTISCH.
    • KLANT: DE NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE MET MASSAGE SCHIJNDEL EEN OVEREENKOMST SLUIT.
    • DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: IEDERE OVEREENKOMST DIE MET BETREKKING TOT DE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL TE VERLENEN DIENSTEN TOT STAND KOMT TUSSEN MASSAGE SCHIJNDEL EN DE KLANT, ELKE WIJZIGING DAARVAN OF AANVULLING DAAROP, ALSMEDE ALLE (RECHTS)HANDELINGEN TER VOORBEREIDING EN TER UITVOERING VAN DIE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST.
    • MEDEWERKER: EEN PERSOON IN DIENST OF WERKZAAM VOOR EN/OF ONDER DE NAAM VAN MASSAGE SCHIJNDEL. DEZE MEDEWERKER IS GÉÉN ARTS OF THERAPEUT.
    • HUISREGELS: HET REGLEMENT WAAR DE CLIËNT ZICH AAN DIENT TE HOUDEN IN DE AANLOOP NAAR EN/OF TIJDENS DE BEHANDELING.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

A.DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP EN MAKEN DEEL UIT VAN ALLE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL GEDANE AANBIEDINGEN, ALLE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL MET DE KLANT TE SLUITEN EN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN, ALLE DIENSTEN DIE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL AAN DE KLANT WORDEN VERLEEND EN ALLE OVERIGE RECHTSBETREKKINGEN.
B.ACCEPTATIE VAN EEN OFFERTE OF (ORDER)BEVESTIGING C.Q. HET ANDERSZINS TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST HOUDT IN DAT KLANT DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT AANVAARD EN AFSTAND DOET VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUELE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHTGEVER EN OF KLANT.

ARTIKEL 3. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

A.AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS VAN KRACHT INDIEN DIT SCHRIFTELIJK DOOR MASSAGE SCHIJNDEL IS BEVESTIGD.
B.INDIEN VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT AFGEWEKEN, BLIJVEN DE OVERIGE BEPALINGEN ONVERKORT VAN KRACHT.
C.WANNEER DOOR MASSAGE SCHIJNDEL GEDURENDE KORTERE OF LANGERE TIJD AFWIJKINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OP ENIG PUNT EN/OF ONDERDEEL UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND ZIJN TOEGESTAAN, LAAT ZULKS HET RECHT VAN MASSAGE SCHIJNDEL OP DIRECTE EN STRIKTE NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKOMST ONVERLET. OOK INDIEN MASSAGE SCHIJNDEL ÉÉN OF MEER BEPALINGEN UIT DEZE VOORWAARDEN GEDURENDE EEN PERIODE NIET STIPT HEEFT TOEGEPAST, KAN DE BETROKKEN OPDRACHTGEVER HIERAAN GEEN RECHTEN ONTLENEN VOOR DE TOEKOMST.

ARTIKEL 4. WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT OF CONTRACT

A.WIJZIGINGEN IN EEN OVEREENKOMST ZIJN SLECHTS VAN KRACHT INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK DOOR MASSAGE SCHIJNDEL ZIJN BEVESTIGD.
B.BIJ EEN OVEREENKOMST KUNNEN, BEHOUDENS HET BEPAALDE IN HET ARTIKEL 4D SLECHTS TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN PLAATSVINDEN MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN C.Q. RECHTERLIJKE TUSSENKOMST.
C.BIJ EEN OVEREENKOMST MET EEN LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR BEHOUDT MASSAGE SCHIJNDEL ZICH HET RECHT OM JAARLIJKS TARIEVEN, DIENSTVERLENING EN/OF VOORWAARDEN TUSSENTIJDS TE WIJZIGEN. MASSAGE SCHIJNDEL ZAL DE KLANT TIJDIG VOOR HET VERSTRIJKEN VAN EEN VOL CONTRACTJAAR OVER DE VOORGENOMEN WIJZIGING(EN) SCHRIFTELIJK INFORMEREN.
D.DE KLANT WORDT GEACHT MET DE WIJZIGING(EN) TE HEBBEN INGESTEMD TENZIJ HIJ MASSAGE SCHIJNDEL 10 WERKDAGEN NA DE KENNISGEVING HET TEGENDEEL BERICHT OF HET CONTRACT HEEFT BEËINDIGD CONFORM ARTIKEL 15.
E.HET IN DIT ARTIKEL BEPAALDE LAAT ONVERLET HET RECHT VAN MASSAGE SCHIJNDEL OM TEN GEVOLGE VAN WETTELIJKE REGELINGEN DE DIENSTVERLENING EN/OF VOORWAARDEN TUSSENTIJDS TE WIJZIGEN. MASSAGE SCHIJNDEL IS GERECHTIGD EVENTUELE DIRECT OF INDIRECT UIT WETTELIJKE REGELINGEN VOORTVLOEIENDE EXTRA KOSTEN MET INGANG VAN DE EERSTVOLGENDE FACTUURDATUM AAN DE KLANT DOOR TE BEREKENEN.

ARTIKEL 5. DUUR VAN EEN OVEREENKOMST

A.TENZIJ ANDERS IS BEPAALD, WORDT EEN OPDRACHT TOT HET GEVEN VAN DE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL UIT TE VOEREN DIENSTVERLENING AANGEGAAN VOOR DE DUUR VAN MINIMAAL 1 OPKOMST, INGAANDE OP DE DAG WELKE IN DE OFFERTE OF OVEREENKOMST IS VERMELD.
B.NA OMMEKOMST VAN DE OVEREENGEKOMEN CONTRACTPERIODE WORDT DE OVEREENKOMST TELKENS VAN RECHTSWEGE VOOR EENZELFDE PERIODE VERLENGD, TENZIJ ÉÉN DER PARTIJEN HAAR MET INACHTNEMING VAN EEN OPZEGTERMIJN VAN 1 KALENDERMAAND BIJ AANGETEKENDE BRIEF HEEFT OPGEZEGD. DEZE OPZEGGING KAN GESCHIEDEN ZONDER OPGAAF VAN REDEN(EN),

C.CADEAUBONNEN ZIJN TOT EEN JAAR NA UITGIFTE GELDIG.

D:5 EN 10 KEER KAARTEN ZIJN 1 JAAR GELDIG, KLANT IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET BIJHOUDEN VAN DE MASSAGE AFSPRAKEN, MASSAGE SCHIJNDEL IS IN DEZE NIET AANSPRAKELIJK.

 

ARTIKEL 6. OMVANG VAN DE DIENSTVERLENING

A.DE DIENSTVERLENING DIE MASSAGE SCHIJNDEL AAN DE KLANT ZAL LEVEREN OMVAT DE IN DE OVEREENKOMST GENOEMDE DIENSTEN. DEZE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GELEVERD GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT OF OPDRACHT. PAUZES, BEPAALD DOOR MASSAGE SCHIJNDEL, KOMEN GEHEEL VOOR REKENING VAN MASSAGE SCHIJNDEL.
B.BEHANDELINGEN WORDEN GEGEVEN BINNEN DE VOOR DE BEHANDELING STAANDE TIJD. DEZE TIJD IS INCLUSIEF OMKLEDEN VAN DE CLIËNT EN BENODIGDE ANAMNESE. HET MAKEN VAN EEN VERVOLGAFSPRAAK VALT BUITEN DE VOOR DE BEHANDELING GESTELDE TIJD.

ARTIKEL 7. NIET VERSCHIJNEN

A.VOOR ZOVER IN DE OVEREENKOMST GEEN BEHANDELSCHEMA IS VERMELD, ZAL MASSAGE SCHIJNDEL HAAR DIENSTEN VERLENEN VOLGENS EEN VOOR MASSAGE SCHIJNDEL GANGBAAR BEHANDELSCHEMA. BIJ HANTERING VAN HET GENOEMDE BEHANDELSCHEMA KOMT VERHINDERING, HET NIET REAGEREN OF NIET VERSCHIJNEN VAN EEN PERSOON/PERSONEN VOOR RISICO VAN DE OPDRACHTGEVER ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 9C.
B.INDIEN EEN KLANT NIET VERSCHIJNT VOOR EEN BEHANDELING, IS MASSAGE SCHIJNDEL GERECHTIGD, MITS ANDERS OVEREENGEKOMEN, DE DESBETREFFENDE DIENST(EN) VOLGENS ARTIKEL 8A IN REKENING TE BRENGEN, ONVERKORT HET RECHT OP BETALING VAN DE ALLE IN DEZE DOOR HEM GEMAAKTE KOSTEN.

 

ARTIKEL 8. ANNULERING

A.ANNULERING VAN EEN LOSSE BEHANDELING DOOR DE KLANT DIENT UITERLIJK 24 UUR VOOR DE AFGESPROKEN AFSPRAAK TE GESCHIEDEN. INDIEN ANNULERING NIET OF TE LAAT GESCHIEDT, IS MASSAGE SCHIJNDEL GERECHTIGD DE DESBETREFFENDE DIENST(EN) IN REKENING TE BRENGEN, ONVERKORT HAAR RECHT OP BETALING VAN DE ALLE IN DEZE DOOR HAAR GEMAAKTE KOSTEN.
B.BIJ ANNULERING DOOR MASSAGE SCHIJNDEL ZULLEN BIJ EEN LOSSE BEHANDELING DE KLANT HIERVAN ZO SPOEDIG MOGELIJK OP DE HOOGTE GESTELD WORDEN. INDIEN MASSAGE SCHIJNDEL BINNEN 24 UUR VOOR AANVANG VAN DE BEHANDELING EEN LOSSE BEHANDELING ANNULEERT WORDT HIERVOOR EEN NIEUWE AFSPRAAK GEMAAKT. VERGOEDING VAN DE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL GEANNULEERDE AFSPRAAK IS NIET MOGELIJK

C.BIJ HET ANNULEREN VAN MASSAGES DOOR MASSAGE SCHIJNDEL WORDT HET DOOR DE KLANT BETAALDE BEDRAG ZO SPOEDIG MOGELIJK DOCH UITERLIJK BINNEN 30 KALENDERDAGEN GERETOURNEERD. DE DOOR DE DEELNEMER/OPDRACHTGEVER GELEDEN SCHADE ALS GEVOLG VAN DERVING VAN INKOMSTEN OF ANDERSZINS GELEDEN SCHADE WORDEN NIET DOOR MASSAGE SCHIJNDEL VERGOED.

ARTIKEL 9. VERANTWOORDELIJKHEDEN

A.DE KLANT DIE GEBRUIK MAAKT VAN MASSAGES, DIENT EEN DEUGDELIJKE VERWARMDE, ETHISCH EN HYGIËNISCH VERANTWOORDE VRIJE RUIMTE PER MASSEUR TER BESCHIKKING STELLEN TIJDENS HET UITVOEREN VAN DOOR MASSAGE SCHIJNDEL AANGEBODEN DIENSTEN.
B.DE KLANT DIE GEBRUIK MAAKT VAN MASSAGES DIENT ER ZORG VOOR TE DRAGEN DAT MASSAGE SCHIJNDEL TEN ALLER TIJDEN DE WERKZAAMHEDEN ETHISCH EN HYGIËNISCH KAN UITVOEREN. INDIEN BLIJKT DAT DE OPDRACHTGEVER HIERIN IN GEBREKE IS GEBLEVEN IS MASSAGE SCHIJNDEL GERECHTIGD DE DESBETREFFENDE DIENST(EN) NIET AAN TE VANGEN/TE ONDERBREKEN EN DE DIENST 100 PROCENT IN REKENING TE BRENGEN, ONVERKORT HAAR RECHT OP BETALING VAN DE ALLE IN DEZE DOOR HEM GEMAAKTE KOSTEN.
C.DE KLANT IS TE ALLEN TIJDE EINDVERANTWOORDELIJKE EN VERPLICHT ZICH ZELF EVENTUEEL IN
SAMENWERKING MET EEN EIGEN CONTACTPERSOON TOT DE PLANNING VAN HET BEHANDELSCHEMA EN DE ORGANISATIE VAN DE AFGESPROKEN DAG(EN). EVENTUELE LEGE PLAATSEN ALS OOK HET NIET VERSCHIJNEN VAN DEELNEMERS/WERKNEMERS ZULLEN VOOR REKENING ZIJN VAN DE OPDRACHTGEVER.
D.DE KLANT DIENT EEN CONTACTPERSOON KENBAAR TE MAKEN AAN MASSAGE SCHIJNDEL. DEZE CONTACTPERSOON EN OF KLANT IS TEVENS VERANTWOORDELIJK VOOR HET MELDEN VAN WIJZIGINGEN IN HET AFSPRAKENSCHEMA.
E.DE DEELNEMER/WERKNEMER/KLANT DIENT RECENTELIJK/ACTUEEL MEDICIJNGEBRUIK, LICHAMELIJKE
PROBLEMEN/AANDOENINGEN, ZWANGERSCHAP, RECENTELIJK/ACTUEEL BEHANDELING VAN EEN ARTS, SPECIALIST, THERAPEUT OF ANDERE BEHANDELAREN KENBAAR TE MAKEN AAN DE MEDEWERKER(S) VAN MASSAGE SCHIJNDEL VÓÓR AANVANG VAN DE BEHANDELING.
F.MASSAGE SCHIJNDEL KAN NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN VOOR SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIENDE UIT HET VERZWIJGEN VAN INFORMATIE ZOALS BENOEMD IN ARTIKEL 9E.

G.MASSAGE SCHIJNDEL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR BEHANDELING TE WEIGEREN BIJ PERSONEN DIE ONDER INVLOED ZIJN VAN ALCOHOL, MEDICIJNEN, GEESTVERRUIMENDE MIDDELEN OF ANDERSZINS AANLEIDING GEVEN TOT CONTRA-INDICATIE.
H.MASSAGE SCHIJNDEL STREEFT NAAR ALLE AFGESPROKEN DIENST(EN) DOORGANG TE LATEN HEBBEN. MOCHT DOOR WELKE OMSTANDIGHEDEN OOK DIT NIET MOGELIJK BLIJKEN DAN TRACHT MASSAGE SCHIJNDEL HIERVOOR EEN GELIJKWAARDIGE OPLOSSING/VERVANGING TE VERZORGEN. INDIEN DIT NIET MOGELIJK BLIJKT HEEFT MASSAGE SCHIJNDEL HET RECHT DE AFGESPROKEN DIENST(EN) TE ANNULEREN.
I.BIJ ANNULERINGEN GEDAAN DOOR MASSAGE SCHIJNDEL BEROEPT MASSAGE SCHIJNDEL ZICH OP ARTIKEL 8C/D.

ARTIKEL 10. TARIEVEN

A.DE DIENSTEN ZULLEN TEGEN DE OVEREENGEKOMEN TARIEVEN WORDEN GELEVERD. BIJ EEN CONTRACT ZIJN DE TARIEVEN TELKENS, TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, TEN HOOGSTE GELDIG VOOR DE DUUR VAN ÉÉN CONTRACT.
B.MASSAGE SCHIJNDEL BEHOUDT ZICH HET RECHT, ZONDER OPGAAF VAN REDEN(EN), DE TARIEVEN TUSSENTIJDS AAN TE PASSEN.
C.MASSAGE SCHIJNDEL IS NIET VERPLICHT VOORAFGAANDE AAN DE TARIEFSVERHOGING VAN BEHANDELINGEN DEZE KENBAAR TE MAKEN AAN ZIJN CLIËNTEN.
D.OP PRIJZEN GEHANTEERD DOOR MASSAGE SCHIJNDEL WORDT HET GELDENDE TARIEF OMZETBELASTING DOORBEREKEND.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING/PRIVACY

A.MASSAGE SCHIJNDEL ZAL ALLE INFORMATIE BETREFFENDE DE KLANT, HET BEDRIJF, DE
BEDRIJFSVOERING DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, EN ALLE OVERIGE INFORMATIE DIE ZIJ VERKRIJGT BIJ DE UITVOERING VAN HAAR DIENSTEN, VERTROUWELIJK BEHANDELEN.
B.VERKREGEN INFORMATIE WORDT, ZONDER UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING VAN DE BETREFFENDE PERSOON, KLANT NOOIT AAN DERDEN KENBAAR GEMAAKT OF VERKOCHT.
C.MASSAGE SCHIJNDEL HEEFT GEHEIMHOUDINGSVERPLICHTING ZOALS BESCHREVEN ONDER 11A OPGELEGD AAN HAAR MEDEWERKERS EN KLANTEN.

ARTIKEL 12. DOSSIERBEHEER EN INZAGERECHT

A.MASSAGE SCHIJNDEL HOUDT VAN DE BETROKKEN WERKNEMER(S)/DEELNEMER(S) VAN DE KLANT ALS OOK VAN DE KLANT ZELF GEEN DOSSIER BIJ.
B.MASSAGE SCHIJNDEL HOUDT VAN DE BETROKKEN KLANT(EN) GEEN DOSSIER BIJ.

ARTIKEL 13. FACTURERING EN BETALING

A.MASSAGEBEHANDELINGEN WELKE ZIJN UITGEVOERD IN DE MASSAGEPRAKTIJK DIENEN, MITS ANDERS OVEREENGEKOMEN, DIRECT NA DE BEHANDELING CONTANT OF MET DE PIN AUTOMAAT TE WORDEN VOLDAAN. BIJ NIET NAGEKOMEN OF TE LAAT GEANNULEERDE AFSPRAKEN KAN OF MAG  MASSAGE SCHIJNDEL NAAR BETROKKEN CLIËNT EEN FACTUUR VAN BETREFFENDE AFSPRAAK VERSTUREN. DEZE DIENT BINNEN 14 DAGEN TE WORDEN VOLDAAN.

B.BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN IS DE OPDRACHTGEVER/KLANT IN VERZUIM. DE VERPLICHTING VAN MASSAGE SCHIJNDEL TOT HET VERLENEN VAN DIENSTEN WORDT MET INGANG VAN DE DATUM WAAROP DE BETALINGSTERMIJN IS VERSTREKEN OPGESCHORT, TERWIJL DE OPDRACHTGEVER/KLANT MET INGANG VAN DIE DATUM OVER HET OPENSTAANDE BEDRAG DE WETTELIJKE RENTE IS VERSCHULDIGD.
C.BIJ HET IN ARTIKEL 13D GENOEMDE VERZUIM KOMEN ALLE RECHTELIJKE EN BUITENRECHTERLIJKE KOSTEN VOOR REKENING VAN DE KLANT. DAARONDER VALLEN ONDER ANDEREN DE KOSTEN VAN ADVOCATEN, DEURWAARDERS EN INCASSOBUREAUS, VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE GELDENDE EN GEBRUIKELIJKE TARIEVEN.
D.VOOR HET GEVAL NAAR HET OORDEEL VAN MASSAGE SCHIJNDEL DE FINANCIËLE POSITIE VAN DE KLANT RISICO’S MET ZICH BRENGT, IS MASSAGE SCHIJNDEL GERECHTIGD OM DE BETALINGSTERMIJN TE BEKORTEN EN/OF VOORAFGAAND ZEKERHEID TE VRAGEN VOOR BETALING.
E.BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN AANBETALING IS MASSAGE SCHIJNDEL GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN.
F.CADEAUBONNEN ZIJN NIET TEGEN GELD INWISSELBAAR.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

A.MASSAGE SCHIJNDEL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN IN AANLOOP NAAR/TIJDENS/NA AFLOOP VAN EEN BANDELING/PRESENTATIE/DEMONSTRATIE.
B.MASSAGE SCHIJNDEL IS JEGENS DE KLANT NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE IS ONTSTAAN EN DE PERSONEN DOOR WIE DE SCHADE IS VEROORZAAKT. ONDER HET BEGRIP ‘SCHADE’ IN DE ZIN VAN DIT ARTIKEL WORDT ONDER MEER, MAAR NIET UITSLUITEND VERSTAAN, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ONDERGAAN VAN DIENSTEN, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIG GEBREK, ENIGE HOEDANIGHEID OF OMSTANDIGHEID AAN, IN OF OP ENIG ROEREND OF ONROEREND GOED WAARVAN MASSAGE SCHIJNDEL HOUDER, ERFPACHTER, HUURDER, DAN WEL EIGENAAR IS OF DAT ANDERSZINS TER BESCHIKKING VAN MASSAGE SCHIJNDEL STAAT. MEER IN HET BIJZONDER IS MASSAGE SCHIJNDEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, BEDRIJFSSCHADE DAARONDER BEGREPEN
C.DE OPDRACHTGEVER VRIJWAART MASSAGE SCHIJNDEL VOOR AANSPRAKEN DOOR DERDEN, WAARONDER BEGREPEN DE CLIËNT(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER INDIEN MASSAGE SCHIJNDEL UIT NAAM VAN DE OPDRACHTGEVER WERKZAAM IS.
D.MASSAGE SCHIJNDEL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET, NIET TIJDIG OF NIET GEHEEL NAKOMEN VAN HAAR VERPLICHTINGEN TEN GEVOLGE VAN TEKORTKOMINGEN DIE NIET AAN MASSAGE SCHIJNDEL KUNNEN WORDEN TOEGEREKEND.
E.SCHADE WELKE DOOR EEN KLANT VEROORZAAKT IS AAN HAVE EN GOED WELKE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL BESCHIKBAAR IS GESTELD OF WELKE DOOR MASSAGE SCHIJNDEL IS GEHUURD/GEKOCHT ZULLEN VOOR REKENING ZIJN VAN DE VEROORZAKER,
F.MASSAGE SCHIJNDEL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN/OF LETSEL ALS GEVOLG VAN VERZWIJGEN VAN MEDISCHE INFORMATIE ZOALS LICHAMELIJKE EN/OF GEESTELIJKE AANDOENINGEN, ZWANGERSCHAP, BLESSURES EN MEDICIJNGEBRUIK.

ARTIKEL 15. TUSSENTIJDSE ONTBINDING

A.IEDER DER PARTIJEN IS, ONVERMINDERD HET RECHT OP VERGOEDING VAN KOSTEN, SCHADEN EN INTERESTEN, GERECHTIGD DE OVEREENKOMST ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG TUSSENTIJDS TE ONTBINDEN INDIEN:
* DE WEDERPARTIJ ÉÉN OF MEER VAN HAAR VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN EN NALATIG IS AAN HAAR VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN BINNEN EEN AAN HAAR BIJ AANGETEKENDE BRIEF VOOR NAKOMING GESTELDE TERMIJN
*TER ZAKE VAN DE WEDERPARTIJ FAILLISSEMENT OF SURSÉANCE VAN BETALING WORDT AANGEVRAAGD OF
VERLAEEND, DAN WEL MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN DIE DUIDEN OP BEËINDIGING OF STAKING VAN DE ONDERNEMING
* DE WEDERPARTIJ KOMT TE OVERLIJDEN, ONDER CURATELE WORDT GESTELD DAN WEL IN LIQUIDATIE MOCHT KOMEN TE VERKEREN
B.TENZIJ SPRAKE IS VAN WIJZIGINGEN ALS BEPAALD IN DE ARTIKELEN 4D EN/OF 10B, IS INGEVAL VAN TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN VAN TARIEVEN, DIENSTVERLENING EN/OF VOORWAARDEN BIJ MEERJARIGE OVEREENKOMSTEN DE OPDRACHTGEVER GERECHTIGD DE OVEREENKOMST MET INGANG VAN HET VOLGEND CONTRACTJAAR TUSSENTIJDS TE ONTBINDEN BIJ AANGETEKENDE BRIEF. DEZE AANGETEKENDE BRIEF DIENT UITERLIJK EEN MAAND VOOR AANVANG VAN HET NIEUWE CONTRACTJAAR DOOR MASSAGE SCHIJNDEL TE ZIJN ONTVANGEN.
C.MASSAGE SCHIJNDEL IS GERECHTIGD DE OVEREENKOMST ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG TUSSENTIJDS TE ONTBINDEN INDIEN ZIJ DIT INGEVOLGE WETTELIJKE REGELINGEN REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK ACHT.

ARTIKEL 16. EIGENDOM

A.APPARATUUR/MATERIEEL/PRODUCTEN,/INBOEDEL EN INVENTARIS WELKE EIGENDOM ZIJN VAN MASSAGE SCHIJNDEL WORDEN ZONDER OVEREENKOMST TUSSEN BEIDE PARTIJEN NIET UITGELEEND/VERHUURD, BIJ VERMISSING, VERDUISTERING OF ONTVREEMDING OF VERNIELING VAN EIGENDOMMEN VAN MASSAGE SCHIJNDEL DOET MASSAGE SCHIJNDEL DIRECT AANGIFTEN BIJ POLITIE.

 

VERSIE 2 D.D. 25-08-2018